CÁC GIẢI PHÁP IoT
TPtechs tập trung vào phát triển và đưa vào ứng dụng các giải pháp IoT có tiềm năng
áp dụng cao trong đời sống cũng như trong các lĩnh vực kinh tế xã hội như giao thông, điện lực, nông nghiệp, tự động hóa công nghiệp, môi trường, giáo dục.